FZZZ: Uspješna realizacija mjera

Prema realizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da oko 70 posto osoba ostaje u radnom odnosu i nakon isteka ugovora.

„To se može smatrati izuzetno dobrim rezultatom, posebno imajući u vidu da je u posljednje dvije godine mjerama Zavoda bilo obuhvaćeno 19.000 osoba“, saopšteno je iz Zavoda.

Provjera statusa osoba koje imaju sufinansirano zapošljavanje, vrši se šest, devet ili dvanaest mjeseci nakon isteka perioda sufinansiranja. Realizacija mjere „Vaučer za posao“ je najbolja mjera pomoću koje se ogleda efikasnost mjera Zavoda, koje su bili gender i socijalno senzitivne i fokusirane na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba.

Analizom realizacije navedene mjere je utvrđeno da je prosječna dob sufinansiranih osoba 50 godina ili više, te su te osobe bile nezaposlene osam godina u prosjeku, što navodi na nepovoljni položaj kategorije nezaposlenih osoba na tržištu rada.

Ono što podrazumijeva ostvarenje dobrih rezultata je obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje nezaposlenih osoba. Riječ je o mjerama koje se ostvaruju u saradnji sa stranim i domaćim partnerima. U ovom fokusu se nalaze poslodavci koji potražuju adekvatnu radnu snagu, i nezaposlene osobe koje nemaju odgovarajuće znanje i vještine koje poslodavci traže.

Kako smatraju iz Federalnog zavoda za zapošljavanje, obuka i stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba su potrebni za brzo prilagođavanje radne snage prema potrebama poslodavaca. U proces obuka i edukacija bi bile uključene lokalne obrazovne institucije koje bi svoje planove i programe rada prilagodile potrebama tržišta rada.

I u ovoj godini će realizacija sličnih mjera biti finansirana iz sredstava Zavoda,a bit će obuhvaćeno više od 6.500 osoba. Kao novost se navodi poticanje samozapošljavanja na principima socijalnog poduzetništva. U saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) je podržano i formiranje dva preduzeća koja zapošljavaju i žene žrtve nasilja, te roditelje sa djecom s Down sindromom.

Komentari