Zaštita međunarodnog poretka i vladavina prava ključni za prevenciju i rješavanje sukoba

Zaštita međunarodnog poretka i vladavina prava ključni su za prevenciju i rješavanje kriza i sukoba, i za održanje mira, izjavio je predsjedavajući Predsjednštva Bosne i Hercegovine (BiH) Bakir Izetbegović na generalnoj debati 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

Podsjetio je kako je prije dvije godine tu govorio o načinima kako da svijet učinimo pravednijim i prosperitetnijim za sve.

“Nažalost, malo je toga čemu se možemo radovati u smislu napretka koji smo napravili. Izazovi se nastavljaju nekontrolisano multiplicirati. Stari konflikti su pogoršani, kreirani su novi. U poređenju sa situacijom u protekle tri decenije, danas se više država nalazi u krizama koje su sve nasilnije, sve pogubnije za razvoj, i koje rezultiraju sve većim podjelama. Moderne krize i sukobi rijetko su ograničeni na mjesta na kojima su prvobitno iskrsli. One potresaju cijele regione i sve češće se šire i na transnacionalnu arenu“, rekao je Izetbegović.

Dodao je kako su rekordan broj civila žrtve neselektivnih, pa čak i namjernih oružanih napada.

“Mnogo više njih je izloženo progonu, diskriminaciji, marginalizaciji i teškim kršenjima osnovnih ljudskih prava. Mnogi drugi su žrtve prirodnih katastrofa. Broj izbjeglica, raseljenih osoba i onih kojima je humanitarna pomoć prijeko potrebna u stalnom je porastu. Mir, sigurnost i prosperitet ostaju samo daleka nada za mnoga ljudska bića širom svijeta“, smatra Izetbegović.

Govorio je i o tri pitanja koja su ključna za rješavanje globalnih problema: multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na prihvaćenim pravilima.

Vjeruje da su posvećenost multilateralizmu, poštivanje međunarodnog prava i zajednička privrženost globalnom poretku zasnovanom na pravilima, jedina nada i jedini način za rješavanje kompleksnih izazova sa kojima se ljudi suočavaju, saopćeno je iz Predsjedništva BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

”Bez obzira da li su u pitanju prevencija i zaustavljanje sukoba, sigurnost, razvoj, klimatske promjene, širenje nuklearnog naoružanja, terorizam, migracije ili ljudska prava – nijedno od tih pitanja ne može riješiti jedna, tri ili pet država samostalno. Svako od tih pitanja ima transnacionalnu dimenziju. Stoga i njihovo rješavanje zahtijeva transnacionalni, multilateralni odgovor, zasnovan na dijalogu i saradnji svih država. Efikasni odgovori zahtijevaju poštivanje usaglašenih međunarodnih normi i standarda, zajedničke strategije, snažne koalicije zasnovane na uzajamnom povjerenju, i progresivnu, inkluzivnu i demokratsku viziju i liderstvo koji prihvataju novo razumijevanje državnog suvereniteta“, rekao je Izetbegović.

Dodao je kako ljudi danas svjedoče ozbiljnim napadima na međunarodni poredak, napadima na svrhu, principe i norme međunarodnog prava.

”Ti napadi predstavljaju ozbiljnu prijetnju narušavanja međunarodnog mira i sigurnosti. Veliki je broj primjera u našoj bliskoj prošlosti koji pokazuju šta nepoštivanje međunarodnog prava i međunarodnog poretka može donijeti”, podsjetio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Kazao je kako su ova mračna poglavlja historije direktan rezultat neuspjeha međunarodne zajednice da odbrani principe i norme na kojima je utemeljen svjetski poredak, onda kada su ta pravila i norme bile ugrožene.

“Naši građani žele živjeti u svijetu u kojem vlada mir, u kojem se poštuje njihovo dostojanstvo i u kojem su njihova fundamentalna prava i slobode zaštićeni. To je glavni razlog postojanja ove Organizacije. I njena svrha. A ta svrha daleko prevazilazi državne granice ili interese. Nijedna vlada se ne može fokusirati isključivo na osiguranje stabilnosti i prosperiteta samo za svoje građane, ignorišući pri tome ono što se dešava izvan njenih državnih granica, u neposrednom susjedstvu i širom svijeta“, poručio je Izetbegović.

Podsjetio je kako su zajednički napori država bili ključni u eliminaciji malih boginja, preventivnoj vakcinaciji rekordnog broja novorođenčadi protiv bolesti koje se mogu spriječiti, i savladavanju rizika od HIV/AIDS-a.

”Odlučni napori i saradnja svih država potrebni su i danas da bi se umanjio rizik od nuklearnog sukoba i uspješno riješila globalna pitanja poput, ravnopravnosti spolova, klimatskih promjena ili procesuiranja ratnih zločinaca na međunarodnom nivou. Duh i principi multilateralizma ključni su za osiguranje i održanje mira, sigurnosti i razvoja u svijetu“, istakao je Izetbegović.

Dodao je kako je UN jedini forum koji na jednom mjestu okuplja 193 države u iznalaženju rješenja za globalne probleme koji pogađaju sve.

Istakao je kako je to jedini forum koji ima kapacitet i posvećenost da rješava te probleme i jedini je forum u kojem se glasovi i velikih i malih država mogu jednako čuti – čak i ako ti glasovi nisu uvijek jednako uvaženi i prihvaćeni.

“Bosna i Hercegovina ostaje snažno posvećena očuvanju i jačanju ove Organizacije, njenih vrijednosti i principa, njenog mandata i misije, njenog jedinstva, kredibiliteta i relevantnosti. U tu svrhu i u tom cilju, pozdravljamo i podržavamo reformu ove Organizacije, kako bi glasovi svih njenih država članica postali podjednako zastupljeni i uvaženi u njenom radu i djelovanju“, naglasio je Izetbegović.

Dodao je kako primarna odgovornost ove Organizacije i svi njenih država članica jeste podrška i zaštita vrijednosti i principa sadržanih u Povelji Ujedinjenih nacija, od modernih izazova koji ih duboko dovode u pitanje.

“Zaštita međunarodnog poretka i vladavina prava ključni su za prevenciju i rješavanje kriza i sukoba, i za održanje mira. Snažno liderstvo i angažman Ujedinjenih nacija, a posebno Vijeća sigurnosti, u skladu sa normama međunarodnog prava, nezamjenjivi su u situacijama poput onih u Ukrajini, Siriji, Iraku ili Libiji, kao i u drugim kriznim područjima”, poručio je Izetbegović.

Nažalost, istakao je, odgovor na moderne krize i sukobe obilježen je zanemarivanjem međunarodnog prava, odstupanjem od multilateralizma, nepoštivanjem međunarodnog poretka, i odsustvom adekvatne reakcije i indiferentnošću spram ljudske patnje i kršenja ljudskih prava.

Za primjer je uzeo Bliski istok te rat u Siriji koji je ušao u osmu godinu, a njegovo rješenje još uvijek nije blizu.

“Neka od najtežih i kontinuiranih kršenja međunarodnog humanitarnog prava u modernom dobu, uključujući neselektivnu upotrebu hemijskog oružja, ne jenjavaju. Civilne žrtve su u stalnom porastu. Humanitarna situacija stalno se pogoršava”, rekao je Izetbegović.

Ukazao je kako je situacija ista i sa izraelsko-palestinskim sukobom, koji traje već više od pola stoljeća, i koji je proizveo neizmjernu ljudsku patnju.

“Neprihvatljivo je držati cijeli region taocem individualnih državnih interesa koji ugrožavaju interese civila zahvaćenih beskrajnim ciklusima nasilja. Nacionalni interesi bilo koje države ne smiju se ostvarivati nauštrb osnovnih uslova i sredstva za život velikog dijela populacije. Bosna i Hercegovina će nastaviti podržavati multilateralne napore u iznalaženju rješenja koje će osigurati održiv mir za sirijski narod; rješenja koje će ispuniti legitimna očekivanja i izraelskog i palestinskog naroda da imaju dvije demokratske države koje će egzistirati jedna pored druge unutar sigurnih i priznatih granica u skladu sa međunarodnim pravom. Koliko god da je iznalaženje ovih rješenja političko pitanje, u isto vrijeme je to i pitanje naše zajedničke humanosti”, naglasio je Izetbegović.

Upozorio je kako je zajednička ambicija da niko ne bude zapostavljen, ozbiljno ugrožena porastom rizika od radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma.

”Ova moderna pošast crpi snagu za svoje održanje ne samo iz oružanih sukoba, već i iz društvene i političke nepravde, diskriminacije, marginalizacije i isključivanja, siromaštva i ekonomskih zapreka. Nasilni ekstremizam i terorizam ne poznaju ni fizičke ni virtualne granice“, pojasnio je.

Dodao je kako su ekstremisti i teroristi sodlučni u svojim namjerama da prave raskole unutar i između društava, ometajući napore u održanju mira i sigurnosti, zaštiti ljudskih prava i poticaju održivog razvoja.

“Oni kontinuirano mijenjaju taktike i pronalaze nova sredstva i načine za dalje širenje svog pogubnog uticaja. Naš odgovor stoga mora biti odlučan, koherentan, sveobuhvatan i zasnovan na međunarodnom okviru koji smo kreirali za borbu protiv terorizma”, smatra Izetbegović.

Poručio je kako Bosna i Hercegovina ostaje snažno posvećena globalnim naporima za borbu protiv terorizma i iskorjenjivanje ove moderne prijetnje u svim njenim oblicima i manifestacijama.

Smatra kako se na ovaj istinski izazov treba suočiti na svakom koraku i svim raspoloživim sredstvima.

Osvrnuo se i na nuklearno naoružanje i prijetnju koju ono predstavlja civilizaciji.

”Obim ove prijetnje zasjenjuje sve druge zajedno. Ulozi nikada nisu bili veći. Prevencija širenja nuklearnog naoružanja i eliminacija oružja za masovno uništenje pitanje je opstanka čovječanstva“, upozorio je Izetbegović.

Dodao je kako je arhitektura za izgradnju mira Ujedinjenih nacija važnija više nego ikada za rješavanje svih izazova sa kojima se suočavamo na putu ka održivom miru širom svijeta i da Bosna i Hercegovina prepoznaje vrijednost aktiviranja UN napora za izgradnju mira u ranoj fazi, uporedo sa mirovnim operacijama.

Kazao je kako je Agenda 2030 jedna od najsnažnijih poveznica različitih pravaca djelovanja Ujedinjenih nacija. Njena implementacija, smatra Izetbegović, je put ka globalnom miru, sigurnosti i prosperitetu.

“Ona će omogućiti državama i društvima da uspostave otporne institucije koje su sposobne da apsorbuju napetosti, da eliminiraju uzročnike sukoba i spriječe njihovo ponavljanje, te da stvore uslove za inkluzivan i održiv razvoj, smanjenjem siromaštva, nejednakosti i diskriminacije, osiguranjem poštivanja ljudskih prava i suzbijanjem degradacije okoliša. Agenda 2030 je katalizator održivog i inkluzivnog razvoja zasnovanog na poštivanju ekonomskih, društvenih, kulturnih, civilnih i političkih prava. Ona je najbolji način za prevenciju sukoba i sprječavanje nestabilnosti”, smatra predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Istakao je kako je snažna globalna i regionalna saradnja u prevenciji i rješavanju sukoba, borbi protiv terorizma i implementaciji Agende 2030, ključna je za uspjeh svih tih napora.

“Bosna i Hercegovina snažno vrednuje saradnju koju smo uspostavili unutar našeg regiona, Zapadnog Balkana. Ostajemo posvećeni unapređenju te saradnje, uključujući i saradnju na našem zajedničkom putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU). Bosna i Hercegovina teži zaštiti i promociji vrijednosti i principa koji su zajednički svim državama”, istakao je Izetbegović.

(Izvor: AA)

Komentari